|

ความเป็นมา


บริษัทเนสท์เล่ เป็นผู้นำทางด้านอาหาร และโภชนาการ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทเนสท์เล่ให้ความร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการในการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการ และการรับประทานอาหารที่สมดุล เหมาะสมกับผู้บริโภค โดยนำเสนอโครงการ “เด็กไทยสุขภาพดี” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เนสท์เล่นำเสนอเพื่อสนับสนุน “โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาเด็กไทยให้มีโภชนาการและสุขภาพที่ดีขึ้น

เนสท์เล่เล็งเห็นว่าการจะให้ความรู้นั้นควรเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเล็ก จึงมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมกับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งอยู่ในช่วงวัยกำลังเรียนรู้ นอกจากนั้นเนื้อหาเรื่องอาหาร โภชนาการและการออกกำลังกายนี้ยังสอดคล้องกับหลักสูตรของวิชาสุขศึกษาของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อีกด้วย

วัตถุประสงค์


  1. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาหาร โภชนาการ และการออกกำลังกายที่ถูกต้องให้กับเด็กไทย คุณครู และผู้ปกครอง
  2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายที่ได้สัดส่วนเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีสุขภาพที่ดี เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกหลักโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและชีวิตที่มีคุณภาพ (Wellness) ผ่านกิจกรรม และสื่อการเรียนการสอน
  3. พร้อมทั้งเผยแพร่ วิธีการดูแลสุขภาพ ความรู้ทางโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหารของโครงการออกสู่วงกว้าง