|

ภารกิจพิชิตสุขภาพดี


ภารกิจพิชิตสุขภาพดี อีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณครูทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ที่โรงเรียน โดยทางโครงการมีเอกสารและรูปแบบกิจกรรมให้ครูสามารถดาวน์โหลดและปรับใช้ให้เข้ากับนักเรียนได้ง่ายๆ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Active Learning) รู้จักตนเอง และหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่ยังเล็ก ตามหลักการ อ่าน – ปรับ – ขยับ – เปลี่ยน แนวคิดหลักของโครงการ (ดาวน์โหลดแบบทดสอบและรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง)

ภารกิจของเรา แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทางโครงการเตรียมไว้ ผนวกกับความร่วมมือของคุณครูทุกคน จะช่วยทำให้ตลอดกิจกรรมนี้เต็มไปด้วยสาระและความสนุก เปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เริ่มหันมารักษาสุขภาพ ดูแลตัวเองให้แข็งแรงในระยะยาว
เป็นการปลูกฝังแนวคิดหลักของภารกิจ 4 อย่าง (อ่าน – ปรับ – ขยับ – เปลี่ยน) เพื่อให้เข้าใจแนวคิด และสามารถต่อยอดไปใช้ต่อได้ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ประเมินความรู้และทัศนคติก่อนร่วมกิจกรรม
เครื่องมือ :
แบบประเมินก่อนเริ่มกิจกรรม


สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ผ่านกิจกรรม 4 ฐาน
เครื่องมือ :
สื่อการสอนในโครงการเด็กไทยสุขภาพดี


บูรณาการความรู้ควบคู่ไปกับการใช้คู่มือของนักเรียน เพื่อตอกย้ำ 4 ประเด็นหลัก อ่าน – ปรับ – ขยับ – เปลี่ยน ซึ่งควรใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์
เครื่องมือ :
คู่มือภารกิจพิชิตสุขภาพดี


ประเมินความรู้และทัศนคติหลังจบกิจกรรม
เครื่องมือ :
แบบประเมินหลังจบกิจกรรม


สรุปเป็นรายงานกิจกรรมภารกิจพิชิตสุขภาพดี ซึ่งควรประกอบด้วย :
1. หลักการและเหตุผล
2. เป้าหมาย / วัตถุประสงค์
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. แผนกิจกรรม
5. ภาพกิจกรรม
6. ผลการดำเนินโครงการ
(ดาวน์โหลดแบบทดสอบและหนังสือคู่มือได้ที่ด้านล่าง)

หลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิดหลักของภารกิจแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของนักเรียนและคุณครูทุกท่านที่จะหันกลับมามองปัญหากันแล้ว ว่าในโรงเรียนของเรามีปัญหาสุขภาพหรือพฤติกรรมใดที่ควรได้รับการแก้ไข และนำหลักการที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในโรงเรียนของเราโรงเรียนคิดโครงการต่อยอดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยอิงจากปัญหาของเด็กๆในโรงเรียน เช่น การลดความอ้วน ลดการทานอาหารรสจัด เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
นอกจากภารกิจเด็กไทยสุขภาพดีจะทำให้นักเรียนเข้าใจหลัก 4 ประการของภารกิจแล้ว ครูและนักเรียนยังได้ประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนอีกด้วย ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้นั้น ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวอีกต่อไป384
361
201